สนย.สป.กระทรวงสาธารณสุข

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การเปลี่ยน การ config ระบบส่งข้อมูล 21 แฟ้ม

เรียน Admin 76 จังหวัด
          ตามที่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ทำการขนย้ายระบบฐานข้อมูลพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายมาติดตั้งระบบที่ อาคาร Data Center ดังกล่าว นั้น เพื่อให้การขนย้ายและติดตั้งระบบดังกล่าวไม่เกิดผลกระทบต่อการจัดส่งข้อมูลจากจังหวัด ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาขนย้ายและติดตั้ง ๒ สัปดาห์ จึงขอทำการปิดระบบรับส่งข้อมูล ๒๑ แฟ้ม ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ไปนั้น
         บัดนี้การดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  และพร้อมให้ จังหวัดส่งข้อมูลเข้ามายัง PDG  ได้
         การเปลี่ยน การ config ของทุกจังหวัด ระบบรับส่งข้อมูล ๒๑ แฟ้ม มายังส่วนกลาง จาก IP  มาเป็น Domain Name นั้น ดำเนินการตามนี่.
1.สำหรับกลุ่มจังหวัด ที่ IP กลุ่มPDG1(***.***.*.52) ให้เปลี่ยนเป็น Domain Name : pdg211.dcs.moph.go.th
2.สำหรับกลุ่มจังหวัด ที่ IP กลุ่มPDG2(***.***.*.50) ให้เปลี่ยนเป็น Domain Name : pdg212.dcs.moph.go.th
          โดยจะเริ่มส่งข้อมูลได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กำหนดการ Config PDN

เรียน Admin 76 จังหวัด
         สืบเนื่อง ตามที่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เช่าพื้นที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิค (องค์การมหาชน) (สรอ.) เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล ๒๑ แฟ้ม มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ซึ่งขณะนี้ การก่อสร้างอาคาร Data Center ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จะทำการขนย้ายระบบฐานข้อมูลพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายมาติดตั้งระบบที่ อาคารดังกล่าวต่อไป นั้น เพื่อให้การขนย้ายและติดตั้งระบบดังกล่าวไม่เกิดผลกระทบต่อการจัดส่งข้อมูลจากจังหวัด ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาขนย้ายและติดตั้ง ๒ สัปดาห์ จึงขอทำการปิดระบบรับส่งข้อมูล ๒๑ แฟ้ม ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖
         นั้น จะเริ่ม การเปลี่ยน การ config ของทุกจังหวัด จาก IP มาเป็น Domain Name และจะแจ้ง Domain Name อีกครั้ง โดยจะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิการยน 2556 เป็นต้นไป จะให้ โปรแกรมเมอร์ ประสานไปเป็นรายจังหวัด เพื่อทดสอบการส่งข้อมูลต่อไป

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แจ้ง 76 จ.ทราบ สำรวจการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

เรียน ทุกจังหวัดทราบ
          ด้วยปัจจุบัน หลายจังหวัดมีการเปลี่ยน โปรแกรมในการให้บริการในสถานบริการ  และบางสถานบริการไม่สามารถส่งข้อมูล 43 แฟ้มได้
          จึงขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูล สถานะ และปัญหาในการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ตาม Link :       
http://healthcaredata.moph.go.th/regis/

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

แจ้ง 76 จังหวัดเพิ่มช่องทางการส่งข้อมูล

เรียน ผู้ประสานจังหวัดทุกจังหวัด
               ตามที่ ได้แจ้งการเชื่อมโยงของ PDN--> PDG ของกระทรวงไปแล้วนั้น บางจังหวัดมีปัญหาเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารเล็กเกินไปหรือไม่เพียงพอ
              สนย.ขอแจ้ง สำหรับจังหวัดที่ต้องการเพิ่มช่องทาง สามารถใช้ช่องทางของ Video Cernferance (2/2M) ได้ในระหว่างที่ไม่มี การ Conference.ได้อีกหนึ่งช่องทาง